Пайдаланушы келісімі

1-тарау. Терминдер

1.1. «Күнделік» автоматтандырылған ақпараттық жүйесі (бұдан әрі – Жүйе) – электрондық құжат айналымының және білім беру үрдісіне қатысушылар арасында әлеуметтік желілік құралдарының мүмкіндіктерін біріктіретін, Қазақстан Республикасының орта білім беру ұйымдарына арналған жабық ақпараттық жүйе. Жүйе Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің есептеуіш қуаттарында орналастырылған және жұмыс істейді.

1.2. Жүйені пайдаланудың мақсаты Қазақстан Республикасында білім беру саласында басқаруды жүзеге асыратын жергілікті атқарушы органдардың және Қазақстан Республикасының білім беру ұйымдарының оқу-тәрбие және басқарушылық қызметтерінің функциялары мен үрдістерін автоматтандыру арқылы Қазақстан Республикасында білім беру сапасын жақсарту және орта білім беру мекемелерінің білім алушыларының оқу жетістіктерін есепке алу жүйесін жетілдіру болып табылады.

1.3. Әкімшілік – «Күнделік (Kundelik)» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, мына мекен-жайда орналасқан: Қазақстан, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Сәтпаев көшесі, 35А үй, 44 офис. Әкімшіліктің мекен-жайын өзгерту немесе Әкімшілік тарапынан өкілдейтін немесе оның жағында болатын тұлғаны өзгерту туралы Әкімшілік Пайдаланушыға осы Келісімге және/немесе оның Қосымшаларына өзгерістер енгізу арқылы хабарлайды.

1.4. Жүйеге қосу – Жүйені Пайдаланушыларға Жүйе сайтының клиенттік бөлігіне Интернет желісі арқылы авторландырып қол жеткіздіруі (Web - интерфейсі). Жүйенің сайтына қосылуға арналған сілтеме: http://kundelik.kz.

1.5. Пайдаланушы – Жүйеде Профильді логин мен құпия сөз бойынша тіркеген, сондай-ақ өз атынан, ата-анасының/заңды өкілінің келісімімен өз атынан немесе ата-анасы және/немесе заңды өкілі кәмелетке толмаған тұлғаның атынан осы Келісімнің шарттарына келіскен жеке тұлға. Жүйенің пайдаланушылары мыналар болып табылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің қызметкерлері; Қазақстан Республикасындағы білім беру саласында басқаруды жүзеге асыратын жергілікті атқарушы органдардың қызметкерлері; мемлекеттік биліктің өзге де органдарының және жергілікті өзін-өзі басқару органдарының қызметкерлері, егер осы органдарға Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының білім беру саласындағы жергілікті маңызы бар мәселелерді шешу жөніндегі міндеттер (өкілеттіктері) жүктелсе; Қазақстан Республикасындағы орта білім беру ұйымдарының қызметкерлері (бұдан әрі - білім беру ұйымдарының қызметкерлері); Қазақстан Республикасындағы орта білім беру ұйымдарының білім алушылары (бұдан әрі - білім беру ұйымдарының білім алушылары), Қазақстан Республикасындағы білім беру ұйымдарының білім алушыларының ата-аналары (заңды өкілдері) (бұдан әрі - білім беру ұйымдарының білім алушыларының ата-аналары (заңды өкілдері).

1.6. Профиль – бұл Пайдаланушының тіркелгісі, онда Пайдаланушы туралы деректер және Жүйенің белгілі бір Сервистеріне авторландырылып қол жеткізу құқықтарының, Ақпарат енгізу құқықтарының жиынтығы қамтылады. Жүйеде мына профильдер қарастырылған: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің қызметкері, Қазақстан Республикасындағы білім беру басқармасының қызметкері, Қазақстан Республикасындағы білім беру бөлімінің қызметкері, Қазақстан Республикасындағы білім беру ұйымының қызметкері, Қазақстан Республикасындағы білім беру ұйымының білім алушысы, Қазақстан Республикасындағы білім беру ұйымының ата-анасы (заңды өкілі).

1.7. Бастапқы логин және уақытша құпия сөз – Жүйеде тіркелуді және алғашқы кіруді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін, қатаң түрде дербес, Жүйе тарапынан генерацияланатын пайдаланушының аты (логины) және Құпия сөзі.

1.8. Пайдаланушының аты (логины) – әр жеке Пайдаланушыны басқа Жүйе Пайдаланушылары арасында бірегейлендіретін (сәйкестендіретін) таңбалардың бірізді тізбегі.

1.9. Құпия сөз - жеке Пайдаланушыға ғана белгілі, Жүйеде шифрланған күйде сақталатын және Пайдаланушыны Аутентификациялау үшін Пайдаланушының атымен (логины) жұптастырылып пайдаланылатын таңбалардың бірізді тізбегі.

1.10. Аутентификация – Пайдаланушының өз атын (Логин) және Құпия сөзін пайдалану арқылы Жүйеге қашықтан жүгінуінің заңдылығын куәландыру.

1.11. Авторландырылған қол жеткізу - Аутентификация табысты болған жағдайдағы қолжетімділік.

1.12. Сервистер (ақылы және ақысыз) - осы Келісімге сәйкес Жүйенің функцияларын жүзеге асыру және нәтижелерін пайдалану мақсатында Жүйенің жұмыс істеуі шеңберінде Пайдаланушыға ұсынылатын өнімдер мен қызметтер. Ақылы қызметтерді ұсыну тәртібі мен шарттары ақылы қызметтерді ұсыну тәртібі туралы келісіммен және/немесе нақты қызметті ұсыну туралы бөлек келісімдермен анықталады.

1.13. Пайдаланушының Жүйедегі кабинеті - Жүйенің өзара байланысты функцияларының көлемі, ол білім беру үрдісін қолдау және сүйемелдеуге арналған электронды құралдарды және әлеуметтік желілік өзара әрекеттесу құралдарын ұсынады, бұл белгілі бір Мекеме үшін ішкі ақпарат және білім алу кеңістігін құруға мүмкіндік береді. Пайдаланушының кабинеті ақысыз беріледі және Пайдаланушының қандайда бір ақылы сервисті сатып алуына байланысты емес.

1.14. Әкімші – белгілі бір Мекеменің штаттық қызметкері, Пайдаланушы Кабинетін басқаруға және Ақпаратты енгізуге (редакциялауға) айрықша құқықтар берілген жеке тұлға болып табылады.

1.15. Мекеме – ұйымдық-құқықтық нысанына қарамастан, негізгі мақсаты білім беру қызметі болып табылатын Қазақстан Республикасындағы білім беру ұйымдары, сондай-ақ білім беру саласында басқару функцияларын жүзеге асыратын жергілікті атқарушы органдар. Осы Келісімнің мақсаттары үшін Мекемелерге мыналар жатады:

 • Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі;
 • білім беру саласында басқаруды жүзеге асыратын облыстың жергілікті атқарушы органдары;
 • білім беру саласында басқаруды жүзеге асыратын республикалық маңызы бар қаланың және астананың жергілікті атқарушы органдары;
 • білім беру саласында басқаруды жүзеге асыратын аудандар мен облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары;
 • мемлекеттік биліктің өзге органдары және жергілікті өзін-өзі басқару органдары, егер аталған органдарға Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен білім беру саласындағы мәселелерді шешу жөніндегі міндеттері (өкілеттіктері) жүктелген жағдайда;
 • Қазақстан Республикасында білім беру ұйымдары.

1.16. Ақпарат – Жүйеге Мекеменің қызметкерлерінің, оның ішінде статистиканың және/немесе есептіліктің бекітілген нысандарына сәйкес енгізетін, білім беру үрдісін қолдауға және сүйемелдеуге арналған электрондық құралдардың толыққанды жұмыс істеуі және нақты Мекеменің ақпарат және білім алу кеңістігін құру үшін қажетті ақпарат.

1.17. Келісім – осы Келісімнің және оның Қосымшаларының мәтіні, онда Әкімшілік тарапынан жүйеге қолжетімділікті ұсынудың барлық қажетті және елеулі шарттары, Пайдаланушысының Жүйені пайдалану шарттары, Пайдаланушының Жүйенің негізгі Сервистерін алу мүмкіндіктері мен шарттары, Пайдаланушының Жүйені және негізгі Сервистерді пайдалануына шектеулер, пайдалануды тоқтата тұру және тоқтату шарттары, Тараптардың жауапкершілігі, Тараптардың Жүйені пайдалануға байланысты басқа да қатынастар қамтылады. Осы Келісімнің талаптарын сақтау Пайдаланушының Жүйені пайдалануы үшін, сондай-ақ Пайдаланушының Жүйенің негізгі Сервистерін қолдануы үшін алғышарт болып табылады.

1.18. Пайдаланушыларға консультациялық және техникалық қолдау қызметі – Жүйе Әкімшілігінің қызметі болып табылады, ол нақты Мекеменің Жүйе Пайдаланушыларына Жүйемен жұмыс істеу ерекшеліктері, сонымен қатар Жүйенің жұмысындағы пайда болған қателерді жылдам жою бойынша кеңес беру қызметін ұсынады.

2-тарау. Жалпы ережелер

2.1. Осы Пайдаланушы келісімі Жүйені пайдалану мақсатына қарамастан барлық Жүйелік Пайдаланушыларға қолданылады және Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 395-бабына сәйкес Жалпыға бірдей ұсыныс болып табылады. Пайдаланушы келісімінің қолданылуы Жүйеге кірген сәттен, логин және уақытша құпия сөзді енгізген сәттен бастап және содан кейінгі Пайдаланушының атын (Логин) және Құпия сөзін пайдалана отырып Жүйеге әрбір кезекті кіру кезінде қолданылады. «Тіркелу» батырмасын басып, сонымен қатар Жүйені пайдалану Пайдаланушының Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 396-бабына сәйкес осы Пайдаланушы Келісіміне (ұсынысты қабылдау) толық және сөзсіз келіскенін білдіреді. Пайдаланушы келісімімен келіспеген жағдайда Пайдаланушы Жүйенің қызметтерін қарауды немесе пайдалануды тоқтатуға, сондай-ақ өзінің Жүйеде орналастырған кез-келген материалдарын жоюға міндеттенеді.

2.2. Пайдаланушы келісімінің ағымдағы нұсқасы http://kundelik.kz/agreements/terms – мекен-жайы бойынша қол жетімді. Әкімшілік осы Пайдаланушы келісімін кез-келген уақытта алдын-ала немесе кейіннен ескертусіз өзгертуге немесе толықтыруға құқығын өзіне қалдырады. Пайдаланушы Келісімдегі өзгерістерді дербес бақылайды және Пайдаланушы келісімінің ағымдағы нұсқасымен танысады. Осы Келісімге өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізгеннен кейін Пайдаланушының Жүйені Пайдалануын жалғастыруы осы өзгерістер және/немесе толықтыруларды Пайдаланушының қабылдағанын және келіскенін білдіреді.

2.3. Пайдаланушыға ақылы қызмет көрсету, атап айтқанда, Пайдаланушының өтініші бойынша Әкімшіліктің ақылы негізде Жүйенің арнайы қосымша мүмкіндіктерін ұсынуы ақылы қызмет көрсету және/немесе бөлек ақылы қызмет көрсету туралы Келісіммен реттеледі. Ақылы қызметтер Пайдаланушының Жүйеге қатысуының міндетті шарты болып табылмайды және Пайдаланушының сұрауы бойынша беріледі.

3-тарау. Жүйеге қол жеткізу ережелері

3.1. Пайдаланушы Жүйеде Профильді жеке логины және Мекеме қызметкерлерінен , оның ішінде Әкімшіден алынған уақытша құпия сөз бойынша тіркейді.

3.2. Тіркеу кезінде Пайдаланушы өз деректерінің дұрыстығын тексеруге міндетті: тегі, аты және әкесінің аты, туған күні, жынысы. Деректер бөлімінде қателіктер немесе сәйкессіздіктер болған жағдайда тіркеуді аяқтағаннан кейін, әкімшілікпен байланысу немесе Пайдаланушыларға консультациялық және техникалық қолдау көрсету қызметіне хабарласу керек: team@kundelik.kz. Жүйенің қызметтерін пайдаланған кезде кез - келген басқа дербес ақпаратты Пайдаланушы өз қалауы бойынша береді.

3.3. Тіркеу кезінде Пайдаланушы оған берілген уақытша Пайдаланушы атын (логин) және уақытша Құпия сөзді дербес енгізеді. Тіркеу кезеңінде Пайдаланушы уақытша құпия сөзді тұрақты етіп өзгертеді. Уақытша Құпия сөзді жоғалтқан жағдайда, Пайдаланушы Құпия сөзді қалпына келтіру үшін Жүйеде көзделген қажетті рәсімнен өте алады, Әкімшіге немесе Пайдаланушыларға консультациялық және техникалық қолдау көрсету қызметіне хабарласа алады.

3.4. Жүйеге қосу Пайдаланушының Жүйе сайтының клиенттік бөлігіне Интернет желісі арқылы авторландырып қол жеткіздіруі (Web - интерфейсі) арқылы жүзеге асырылады. Пайдаланушы өз Пайдаланушы аты (Логин) және Құпия сөзінің қауіпсіздігіне, атап айтқанда үшінші тұлғалардың оларға қолжетімсіздігі үшін толығымен жауапты. Пайдаланушы Профилі бойынша Жүйеде жасалған барлық әрекеттер Пайдаланушы жасаған деп есептеледі.

3.5. Пайдаланушы Жүйені тек осы Пайдаланушы келісіміне сәйкес коммерциялық емес мақсаттарда пайдалануға міндеттенеді.

3.6. Пайдаланушының қолжетімділігін Әкімші тоқтата алады. Жүйеге қолжетімділікті тоқтату тәртібі Пайдаланушыдан тек белгілі бір Мекемеде Пайдаланушы кабинетіне кіру құқығын ғана жою дегенді білдіреді. Пайдаланушының Жүйеге қолжетімділігін тоқтату келесі жағдайларда мүмкін болады:

 • Пайдаланушының Мекемеде оқу мерзімінің аяқталуы;
 • Пайдаланушының Мекемеден шығарылуы;
 • Пайдаланушыны басқа Мекемеге аудару;
 • ата-анасы және / немесе заңды өкілі Пайдаланушы болып табылатын білім алушының оқу мерзімінің аяқталуы/шығарылуы/басқа оқу орнына ауыстырылуы;
 • Мекеме қызметкерлерінің еңбек қатынастарын тоқтатуы/өзгертуі;
 • Мекеме қызметкерлерінің мемлекеттік қызметті атқаруды тоқтатуы/өзгертуі.

3.7. Жүйені Пайдаланушының профилін жою Пайдаланушының жеке сұрауы бойынша және/немесе жою үшін негіз болған жағдайда Әкімші тарапынан жасалады.

3.8. Барлық шағымдар, сұраулар, сұрақтар, басқа да хат-хабарлар Әкімшілікке team@kundelik.kz электрондық поштасы арқылы жіберілуі тиіс.

3.9. Келісімнің осы бөлімінде көзделмеген Жүйеге қолжетімділікті бақылау және тіркеуге қатысты барлық өзге мәселелер Қол жетімділікті және тіркеуді басқару регламентімен реттеледі, оның ішінде мына мәселелер:

 • қолжетімділік пен тіркеуді алу үрдісіндегі пайдаланушылардың өзара әрекеттесу тәртібі мен технологиялық кезеңдері;
 • қолжетімділік пен тіркеуді алу үрдісіндегі Пайдаланушылардың құқықтары, міндеттері және жауапкершілігі.

4-тарау. Әкімішілік пен Пайдаланушының өзара әрекеттесу ережелері

4.1. Әкімішілік Пайдаланушыларға Интернет желісі арқылы Жүйе Сервистеріне 24 сағаттық қолжетімділікті қамтамасыз етуге, оның ішінде білім беру үрдісін қолдау және сүйемелдеуге арналған электрондық құралдарға, сонымен қатар қолжетімділік қауіпсіздігінің қажетті деңгейімен қамтамасыз ете отырып, техникалық қызмет көрсетуге үзіліс жасау арқылы ақпаратты енгізу және қарау үшін. Әкімшілік Пайдаланушыға хабарлаусыз/келісімінсіз кез келген сервисті ұсыну үшін үшінші тұлғаларды тартуға құқықты.

4.2. Әкімішілік Пайдаланушыларға өздерінің Профилі шеңберінде кез-келген Жүйелік Қызметтер жиынтығын пайдалануға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін кез-келген тәсілмен Жүйеден кез - келген материалдарды пайдалануға мүмкіндік беруге міндеттенеді. Жүйенің кез-келген сервисін Пайдаланушының нақты пайдалануы (оның ішінде ақшалай қаражат төленген жағдайда ақылы) және осы Келісімде, ақылы қызметтерді ұсыну тәртібі туралы келісімде және/немесе нақты сервисті пайдалану бойынша жеке келісімдерде белгіленген шарттарда және тәртіппен белгілі бір сервисті пайдалануға келісім - шарт жасалғанын және келіскенін білдіреді .

4.3. Әкімшілік жүйенің уақытша жұмыс істемеуіне байланысты туындаған пайдаланушылардың тікелей немесе жанама қаржылық немесе басқа шығындары үшін жауап бермейді, соның ішінде мыналардың нәтижесінде туындағандарға: жоспарланған немесе жоспардан тыс техникалық және алдын алу жұмыстары, Интернет-провайдерлердің, компьютерлік желілер, серверлер мен құралдардың техникалық ақаулары, сондай-ақ, үшінші тұлғалардың заңсыз кездейсоқ/қасақана (оның ішінде абайсызда) әрекеттері, Пайдаланушының өзінің және/немесе Форс-мажорлық жағдайлардан туындаған әрекеттері. Мұның өзінде, Әкімшілік жүйенің жұмысын мүмкіндігінше қысқа мерзімде қалпына келтіру міндетін алады.

4.4. Әкімшілік ешбір жағдайда тұлғалардың зияткерлік құқықтарының бұзылғаны үшін жауапты болмайды, егер мұндай бұзушылық Жүйенің Пайдаланушыларының Жүйеде орындаған ақпаратын, материалдары немесе суреттерін жасау, жүктеу, орналастыру, көшіру немесе өзгерту нәтижесінде туындаған болса.

4.5. Тіркеу кезінде Пайдаланушы Жүйеге қол жеткізу үшін ақпарат (логин және уақытша құпия сөз) алады және оның қауіпсіздігі үшін барлық жауапкершілікті, оның ішінде логин мен құпия сөздің қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша барлық шараларды жасау, сондай-ақ, Пайдаланушының логины мен құпия сөзін пайдалану арқылы жасалған әрекеттер үшін барлық жауапкершілікті мойнына алады.

4.6. Әкімшілік Келісімнің ережелерін жүзеге асыру үшін, сондай-ақ Жүйе арқылы Пайдаланушыға сервистер ұсыну және қызметтер көрсету үшін оның дербес деректерін және ол ата-анасы және/немесе заңды өкілі болып табылатын кәмелеттік жасқа толмағандардың дербес деректерін өңдейді. Дербес деректерді өңдеудің принциптері, тәртібі мен шарттарын Әкімшілік Құпиялылық саясатында анықтаған.

4.7. Келісім бойынша міндеттемелерді орындау мақсатында Пайдаланушының келісімін көрсетілген Пайдаланушының оның еркін айқын анықтауға, соның ішінде, «Тіркеу» батырмасын басуды қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, қорытынды әрекеттердің орындалуын анықтауға мүмкіндік беретін әрекеттерді жасауы білдіреді.

4.8. Жүйеде тіркелу кезінде 4.7-тармақта көрсетілген қорытынды әрекеттерді орындай отырып, Жүйеде деректерді орналастыра отырып, Пайдаланушы Әкімшіліктің және/немесе Әкімшілік аталған дербес деректерді тек қана Пайдаланушы келісімінің 4.11-тармағында көрсетілген мақсаттар үшін ғана өңдеуді тапсырған үшінші тұлғаның өзінің дербес деректерін өңдеуіне, Профильдегі жеке деректердің көрінісі табуына, сондай-ақ, Профильде көрсетілетін дербес деректердің жалпыға қол жетімді болатынына келіскенін білдіреді.

4.9. Әрекет етуге қабілетсіз Пайдаланушыны Жүйеде тіркеуді оның ата-анасы және/немесе заңды өкілі жүзеге асырады, ол әрекет етуге қабілетсіз Пайдаланушының дербес деректерін Жүйеде өңдеуге, сондай-ақ Профильде орналастырылған оның дербес деректерінің жалпыға қолжетімді болатындығына келіседі.

4.10. Жүйеде тіркелу кезінде 4.7-тармақта көрсетілген қорытынды әрекеттерді орындай отырып, Жүйеде деректерді орналастыра отырып, Әрекет етуге қабілетсіз Пайдаланушы Әкімшіліктің және/немесе Әкімшілік аталған дербес деректерді тек қана Пайдаланушы келісімінің 4.11-тармағында көрсетілген мақсаттар үшін ғана өңдеуді тапсырған үшінші тұлғаның өзінің дербес деректерін өңдеуіне, Профильдегі жеке деректердің көрінісі табуына, сондай-ақ, Профильде көрсетілетін дербес деректердің жалпыға қол жетімді болатынына келіскенін білдіреді, сонымен қатар Әкімшілікке оның заңды өкілінің Жүйеде оның дербес деректерін өңдеуге алдын-ала жазбаша келісімі бар екендігін және Профильде орналастырылған дербес деректерінің жалпыға қол жетімді болатындығына кепілдік береді.

4.11. Пайдаланушының және ол ата-анасы және/немесе заңды өкілі болып табылатын кәмелетке толмаған Пайдаланушылардың, жеке басының дербес деректерін өңдеудің мақсаты - соңғыға Әкімшілік және/немесе үшінші тұлғалар тарапынан қызмет көрсету, Жүйенің сервистерін пайдалану, жарнамалық кампания жүргізу, мақсатты жарнама ұсыну, статистикалық зерттеулер жүргізу және алынған статистикалық деректерді талдау мүмкіндігін ұсыну, Келісімде және Жүйенің сәйкес бөлімдерінде сипатталған басқа әрекеттерді жүзеге асыру.

4.12. Пайдаланушының дербес деректерін өңдеуді Әкімшілік Профиль деректерін енгізген сәттен бастап және Пайдаланушының Профилін жою сәтінен кейін үш ай ішінде жүзеге асырады.

4.13. Пайдаланушы Әкімшілік дербес деректерді өңдеу үрдісінде дербес деректермен келесі әрекеттерді орындауға құқықты екеніне келіседі: жинау, жүйелеу, жинақтау, сақтау, пайдалану, жою және Келісімді орындау және Жүйе сервистерін ұсыну мақсатында басқа да қажетті қызметтерді ұсыну.

4.14. Пайдаланушы Әкімшіліктің статистиканы жинау және талдау мақсатында алдын ала иесіздендірілген дербес деректерді үшінші тұлғаларға беруге құқықты екеніне келіседі.

4.15. Әкімшілік үшінші тұлғаларға, соның ішінде баспагерлерге және жарнамалық желілерге Жүйеде жарнаманы көрсетуге рұқсат беруге құқықты. Көрсетілген үшінші тұлғалардың кейбіреулері, Пайдаланушы компьютеріне әрбір пайдаланушыға онлайндық жарнама жіберген кезде көрсетілген компьютерді анықтау үшін куки-файлдарын жібере алады. Бұл оларға Пайдаланушының жарнамаларын қай жерде көретінін және Пайдаланушыға қызықты болған жарнамаларды көрсету мүмкіндігін береді. Пайдаланушының дербес деректері аталған үшінші тұлғаларға берілмейді. Егер Пайдаланушы көрсетілген ақпараттың үшінші тұлғаларға қол жетімділігін қаламаса, ол компьютердегі параметрлерді өзгерту арқылы деректерді жинауға тыйым салуға құқықты.

4.16. Пайдаланушы оның тіркеу кезінде көрсеткен байланыс деректері (оның ішінде электрондық пошта, телефон нөмірі және шектелмейді) Жүйеге енгізілген және расталған сәттен бастап, Жүйе туралы жаңалықтарды тарату жүйесіне автоматты түрде қосылатынына келіседі. Пайдаланушы кез келген уақытта Жеке кабинетте Жүйе туралы жаңалықтарды алу параметрлерін өзгертуге құқықты.

4.17. Пайдаланушыға Пайдаланушы аты (логин), Құпия сөзі және басқа Жүйеге қол жеткізу реквизиттерін ауызша, жазбаша немесе басқа жолмен басқа тұлғаларға хабарлауға тыйым салынады. Пайдаланушы Пайдаланушыларды Консультациялық және техникалық қолдау қызметін құпия сөздерді жоғалту, әшкерелеу, рұқсатсыз өзгерту және құпия сөздің жарамдылық мерзімін рұқсатсыз өзгерту туралы уақтылы хабардар етуге міндеттенеді. Пайдаланушы Пайдаланушының логины мен құпия сөзін пайдаланып, оны хабардар етпей және келісімін алмай Жүйеге қол жеткізуге байланысты кез - келген қауіпсіздік бұзушылығы туралы әкімшілікке дереу хабарлау міндетімен келіседі. Әкімшілік, қауіпсіздіктің бұзылу салдарынан келген ешбір зардаптар үшін, соның ішінде Пайдаланушының логины және құпия сөзін пайдаланып Жүйеге үшінші тұлғалардың авторландырылып қол жеткізуі нәтижесіндегі деректердің жоғалуы немесе бүлінуі үшін өзіне жауапкершілік алмайды. Пайдаланушы Құпия сөзді кем дегенде 3 айда бір рет өзгертуге міндеттенеді. Құпия сөзды өзгерткен кезде Жүйе пайдаланушысының соңғы бес құпия сөзін қайта пайдалануға тыйым салынады.

4.18. Әкімшілік құпия сөзды қалпына келтіру үшін автоматтандырылған құралдарды ұсынады. Мұның өзінде, Әкімшілік осы құрларды пайдалануды шектеуге, сондай-ақ олардың жұмысын уақытша немесе толық тоқтатуға құқылы. Әкімшілік Пайдаланушының кінәсі бойынша жасалған Жүйеге қол жеткізуге қатысты ақпаратты жоғалтуға, сондай-ақ нәтижесінде туындайтын кез-келген салдарға жауапты болмайды.

4.19. Пайдаланушы Әкімшіліктің осы Келісімнің 5 және 6-бөлімдерін бұзған Пайдаланушыларға қатысты шара қолдану құқығымен келіседі.

4.20. Пайдаланушы осы Келісімнің 5 және 6-тарауларының талаптарын сақтауға міндеттенеді. Пайдаланушы осы Келісімнің 5 және 6-бөлімдерінің талаптарын бұзғаны үшін Әкімшіліктің өз қалауы бойынша және арнайы хабарлау немесе ескертусіз Пайдаланушының Жүйеге қол жеткізуін шектеу құқығымен келіседі.

5-тарау. Зияткерлік меншік туралы заңдармен қорғалатын ақпаратты орналастыру ережелері

5.1. Жүйеде ұсынылған барлық материалдар, соның ішінде суреттер, бағдарлама коды, логотиптер, графика, дыбыстар авторлық және аралас құқықтар объектілері болып табылады және зияткерлік меншік саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қорғалады.

5.2. Жүйені пайдалану кезінде авторлық құқықты және аралас құқықтарды, сондай-ақ өнертабысқа, пайдалы модельге, өнеркәсіптік үлгіге немесе тауар таңбасына айрықша құқықтарды қоса алғанда, Үшінші тұлғалардың айрықша құқықтарын бұзатын ақпаратты, деректерді немесе суреттерді жүктеуге, Пайдаланушылар арасында беруге, орналастыруға, өзгертуге немесе жариялауға тыйым салынады.

5.3. Пайдаланушы өзі үшінші тұлғалардың зияткерлік қызметінің және дербестеу құралдары нәтижелеріне құқықтарын, атап айтқанда авторлық және олармен аралас құқықтарын, сондай-ақ өнертабысқа, пайдалы модельге, өнеркәсіптік үлгілерге немесе сауда маркасына айрықша құқықтарын бұзған жағдайда жауап береді.

5.4. Жүйе бөлімдерінде Пайдаланушы тек қолданыстағы заңнаманы және/немесе үшінші тұлғалардың құқықтарын бұзбайтын пікірлерді (оның ішінде профиль суреті, түсініктеме мәтіні және тіркелген фотосуреттер) жариялауға құқықты. Егер мұндай жұмыс авторлық құқық объектісі болып табылса немесе оған кіретін болса, Пайдаланушы оны пайдалануға құқықты екеніне кепілдік береді. Осы объектілерді жариялау арқылы Пайдаланушы Әкімшілікке көбейту, тарату, аудару, көпшілік алдында орындау, жалпы ашық көрсетілім жасау, эфирде және кабель арқылы хабарлау, жалпы жұртшылыққа жеткізу жолымен аумағы және мерзімі бойынша шектеу қоймай оларды пайдалану құқығын береді.

5.5. Әкімшілік құқық иеленушінің сұрауы бойынша немесе онсыз зияткерлік және (немесе) үшінші тұлғалардың айрықша құқықтарын, соның ішінде авторлық және аралас құқықтарын бұзатын, Пайдаланушы орналастырған кез келген ақпаратты бұғаттау құқығын өзіне қалдырады.

6-тарау. Жүйені рұқсатсыз пайдалану

Пайдаланушыға тыйым салынады:

6.1. Террористік іс-қызметті насихаттайтын немесе этносаралық, нәсілдік немесе діни өшпенділікті тудыратын, сондай-ақ зорлық-зомбылықты немесе өлімді көрсету немесе тарату, кәмелетке толмағандарға порнографияны қоса алғанда, кез келген нысанда зиян келтірілуін сипаттайтын немесе бейнелейтін мәтіндерді, бағдарламаларды, суреттерді немесе материалдарды Жүйенің бағдарламалық жасақтамасын және/немесе жариялаудың кез-келген басқа әдісін пайдалана отырып, жүктеуге, орналастыруға, беруге.

6.2. Кез-келген нысанда заңсыз әрекеттерге, соның ішінде құмар ойындарға, қару-жарақтың немесе есірткінің заңсыз сатылуына шақыратын әдепсіз материал мен ақпарат бар мәтіндерді, бағдарламаларды, суреттерді немесе материалдарды Жүйенің бағдарламалық жасақтамасын және/немесе жариялаудың кез-келген басқа әдісін пайдалана отырып, жүктеуге, орналастыруға, беруге.

6.3. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қудаланатын қылмыстық немесе қирату істерін жасауға немесе жасауға рұқсат беруге.

6.4. Алаяқтық сұлбалардың сипаттамасын, желілік маркетинг сұлбаларын (MLM), Интернеттегі пайда табу жүйесін жүктеу, сақтау, пайдалану немесе жіберу.

6.5. Өзін басқа адамның орнына немесе ұйымның және/немесе қауымдастық өкілі болуға, сондай-ақ басқа пайдаланушыларды адастырмауға.

6.6. Жүйе сыртындағы басқа Пайдаланушылардың деректерін қолмен немесе автоматтандырылған режимде жинау және сақтау.

6.7. Кез - келген әдіспен Жүйенің жұмысына кедергі жасау, оның ішінде рұқсатсыз жою, блоктау, модификациялауға, компьютерлік ақпараттарды көшіруге немесе компьютерлік ақпаратты қорғау құралдарын бейтараптандыруға арналған, сонымен қатар кез келген компьютердің немесе телекоммуникациялық жабдықтың немесе бағдарламалардың (компьютерлік вирустардың) функцияларын бұзуға, жоюға немесе шектеуге арналған компьютерлік бағдарламаларды жасау және өзге компьтерлік ақпараттарды тарату, Жүйенің ақылы Сервистеріне рұқсатсыз қол жеткізу үшін коммерциялық бағдарламалық өнімдерге сериялық нөмірлер мен оларды генерациялау бағдарламаларын, логин, құпия сөздер және басқа құралдарды жасау және тарату жолымен, сондай-ақ жоғарыда аталған ақпаратқа сілтемелерді орналастыруға.

6.8. Жүйені пайдалану арқылы Пайдаланушы Жүйенің ақпараттық қауіпсіздігін бұзбауға, атап айтқанда, ол келесі әрекеттерді орындамауға міндеттенеді:

 • Жүйенің қауіпсіздік жүйесінің осалдығын тексеруге, Орындаушының рұқсатынсыз тіркеу және авторландыру рәсімдерін бұзуға әрекеттенбеуге;
 • Жүйені Басқа пайдаланушылардың пайдаланылуына кедергі келтіруге әрекеттенбеуге, бұл сайт серверін әдейі істен шығару мақсатында компьютерлік вирустардың тарату, деректерді бүлдіру, үнемі қайталанатын ақпаратты тарату, сайт сервері арқылы электрондық поштаны жіберу, бір мезгілде жүйеге үлкен көлемді электронды поштаны және/немесе сұраныстарды жіберу сияқты және осыларға ұқсайтын Жүйені қалыпты жоспарлы пайдалану шеңберінен асып түсетін және әдейі немесе абайсызда оның жұмысын бұзуы мүмкін әрекеттерді қамтиды;
 • Жүйе пайдаланушыларына олардың рұқсатын бермеген материалдарды, «спам», Әкімшіліктің рұқсатысыз кез-келген хаттар мен жарнамаларды жібермеуге;
 • кез - келген электрондық хатта немесе Жүйеде орналастырылған материалда TCP/IP пакетінің кез-келген тақырыбына немесе тақырыптың қандай да бір бөліміне ұқсастық және/немесе жалғандық жасамауға;
 • Іздеу машинасы жүйесіне кірістірілген және дәстүрлі және жалпы қолжетімді браузерлерден басқа (Microsoft Explorer, Mozilla Firefox және басқалары) кез-келген бағдарламалық қамтамасыз ету немесе Жүйеде қозғалу немесе іздеу рәсімдерін пайдаланбауға немесе пайдалануға әрекеттенбеуге.

7-тарау. Модерация

7.1. Әкімішілік Жүйеде Пайдаланушылар орналастырған барлық материалдарды модерациялау, яғни осы материалдардың мазмұнын және сапасын бақылау, ал қажет болған жағдайда, алдын ала ескертусіз және себептерін түсіндірмей оларды жою немесе ауыстыру құқығын өзіне қалдырады. Әкімшілік модерация рәсімі шеңберінде жасалған іс-әрекеттердің кез-келген зардаптары үшін өзіне жауапкершілік алмайды.

8-тарау. Қорытынды ереже

8.1. Әкімшілік осы Келісімнің 5 және 6-тарауларын бұзған Пайдаланушыларға қатысты алдын-ала ескертусіз дереу шаралар қабылдау құқығын өзіне қалдырады. Бұған қоса, Пайдаланушы осы Келісімді бұзған жағдайда, Әкімшілік құқық қорғау органдарының өкілдеріне осы Пайдаланушы келісімін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына бұзған Пайдаланушы туралы ақпаратты жинауға және беруге жәрдемдесуге міндеттенеді.

8.2. Жүйенің жеке сервистерінің немесе материалдарының сипаттамасына байланысты Әкімшілік мұндай материалдар мен сервистерге тіркеуге және оларға қол жеткізуге ерекше жағдай, оның ішінде жас шектеулерін енгізуі мүмкін.

8.3. Жүйеде тіркелу арқылы Пайдаланушы Келісімнің барлық ережелерін сөзсіз қабылдағанын, сондай-ақ оның тіркеу формаларында көрсетілген және табысты тіркелу үшін қажетті барлық шарттарға сай екендігін растайды.

8.4. Тіркеу кезінде Пайдаланушы Жүйеге қол жеткізу үшін ақпарат (логин және уақытша құпия сөз) алады және оның қауіпсіздігі үшін барлық жауапкершілікті, оның ішінде логин мен құпия сөздің қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша барлық шараларды жасау, сондай-ақ, Пайдаланушының логины мен құпия сөзін пайдалану арқылы жасалған әрекеттер үшін барлық жауапкершілікті мойнына алады.

8.5. Пайдаланушы Пайдаланушының логины мен құпия сөзін пайдаланып, оны хабардар етпей және келісімін алмай Жүйеге қол жеткізуге байланысты кез - келген қауіпсіздік бұзушылығы туралы әкімшілікке дереу хабарлау міндетімен келіседі. Әкімшілік, қауіпсіздіктің бұзылу салдарынан келген ешбір зардаптар үшін, соның ішінде Пайдаланушының логины және құпия сөзін пайдаланып Жүйеге үшінші тұлғалардың авторландырылып қол жеткізуі нәтижесіндегі деректердің жоғалуы немесе бүлінуі үшін өзіне жауапкершілік алмайды.

8.6. Әкімшілік пен Пайдаланушылар арасындағы даулар келіссөздер жолымен шешіледі, ал мұндай реттеу мүмкін болмаған жағдайда Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес Әкімшілік орналасқан жерде сотқа жүгіну арқылы шешіледі.

8.7. Тараптардың осы Келісім бойынша қатынасы Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.