Пайдаланушы келісімі

1-бөлім. Терминдер

1.1. "Күнделік" автоматтандырылған ақпараттық жүйесі (бұдан әрі – "Жүйе") – Қазақстан Республикасының орта білім беру ұйымдары үшін электрондық құжат айналымы мүмкіндігін және білім беру процесіне қатысушылар арасындағы әлеуметтік желілік өзара іс-қимыл құралдарын біріктіретін жабық ақпараттық жүйе. Жүйе Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрлігінің есептеу қуатында орналасқан және жұмыс істейді.

1.2. Жүйені пайдаланудың мақсаты білім беру сапасын арттыру және Қазақстан Республикасындағы білім беру ұйымдарының оқу-тәрбие және басқару қызметінің функциялары мен процестерін автоматтандыру есебінен Қазақстан Республикасының орта білім беру ұйымдарында білім алушылардың білім жетістіктерін есепке алу жүйесін жетілдіру болып табылады.

1.3. Әкімшілік – "Күнделік (Kundelik)" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, орналасқан мекен-жайы: 050051, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Медеу ауданы, Достық даңғ., 188, 305/2 кеңсе, БО "Құлан". Әкімшілік мекен-жайы ауысқан кезде немесе Әкімшілік атынан немесе тарапынан сөз сөйлеуші адам ауысқан кезде Әкімшілік осы Келісімге және/немесе оның қосымшасына 2-тармаққа сәйкес және тәртіппен өзгерістер енгізеді.

1.4. Жүйеге қосылу – ғаламтор желісі арқылы Жүйенің клиенттік бөлігіне (Web-интерфейс) авторизацияланған қатынау Жүйесін пайдаланушыларға ұсыну. Жүйеге қосылу үшін сілтеме http://kundelik.kz.

1.5. Пайдаланушы – Жүйеге пайдаланушы аты мен құпиясөз арқылы Парақшаны тіркеген, сондай-ақ осы Келісімнің шарттарымен өз атынан, өзінің ата-анасының/заңды өкілінің немесе кәмелетке толмаған адамның атынан ата-анасының және/немесе заңды өкілінің келісімімен келіскен жеке тұлға. Жүйені пайдаланушылар: "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрлігі" ММ қызметкерлері және оның құрылымдық бөлімшелері; білім беру саласында басқаруды жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарының қызметкерлері; өзге де мемлекеттік билік органдарының және жергілікті өзін – өзі басқару органдарының қызметкерлері, егер аталған органдарға Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының Білім беру саласындағы жергілікті маңызы бар мәселелерді шешу жөніндегі міндеттер (өкілеттіктер) жүктелген жағдайда; Қазақстан Республикасындағы орта білім беру ұйымдарының қызметкерлері (бұдан әрі-білім беру ұйымдарының қызметкерлері); білім беру ұйымдарының білім алушылары (бұдан әрі – білім беру ұйымдарының білім алушылары), Қазақстан Республикасындағы білім беру ұйымдары білім алушыларының ата – аналары (заңды өкілдері) (бұдан әрі-білім беру ұйымдары білім алушыларының ата-аналары (заңды өкілдері) көрсетіледі).

1.6. Парақша – ол туралы деректерді қамтитын және Жүйе Сервистеріне авторландырылған қол жеткізу құқықтарының жиынтығы бар пайдаланушының есептік жазбасы. Жүйеде мынадай парақшалар қарастырылған: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрлігінің қызметкері, Қазақстан Республикасы Білім басқармасының қызметкері, Қазақстан Республикасы Білім беру бөлімінің қызметкері, Қазақстан Республикасы Білім беру ұйымының қызметкері, Қазақстан Республикасы Білім беру ұйымында білім алушы, Қазақстан Республикасы Білім беру ұйымында білім алушының ата-анасы (заңды өкілі).

1.7. Пайдаланушы аты және уақытша құпиясөз – Жүйеде тіркелуді және алғашқы авторландырылған қол жеткізуді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін Жүйе автоматты түрде жасайтын Пайдаланушының аты (пайдаланушы аты) және уақытша Құпиясөз.

1.8. Пайдаланушы аты (пайдаланушы аты) – Жүйенің басқа пайдаланушылары арасында әрбір жеке пайдаланушыны бір мәнді бөлетін (сәйкестендіретін) символдар тізбегі.

1.9. Құпия сөз – пайдаланушының өзіне ғана белгілі, шифрланған түрде Жүйеде сақталатын және Пайдаланушыны Аутентификациялау үшін пайдаланушының аты (пайдаланушы аты) бар жұпта пайдаланылатын символдар тізбегі.

1.10. Аутентификация – Пайдаланушының аты (пайдаланушы аты) мен құпиясөздің көмегімен жүзеге асырылатын, Пайдаланушының Жүйеге қашықтан қатынасу/қол жеткізу құқығын куәландыру.

1.11. Авторизацияланған қол жеткізу – Пайдаланушыны сәтті Аутентификациялаудан өткен жағдайда қол жеткізу.

1.12. Сервистер (ақылы және тегін) – осы Келісімге сәйкес Жүйенің функцияларын іске асыру және жұмыс істеу нәтижелерін пайдалану мақсатында Жүйенің жұмыс істеуі шеңберінде Пайдаланушыға ұсынылатын өнімдер мен қызметтер. Ақылы сервистерді ұсыну тәртібі мен шарттары ақылы сервистерді ұсыну тәртібі туралы жеке Келісіммен және/немесе нақты сервисті ұсынуға арналған жеке келісімдермен айқындалады.

1.13. Жүйеде пайдаланушы кабинеті – білім беру процесін қолдау мен сүйемелдеудің электрондық құралдарын және әлеуметтік желілік өзара іс-қимыл құралдарын ұсынатын Жүйенің өзара байланысты функцияларының көлемі, бұл нақты мекеменің ішкі ақпараттық - білім беру кеңістігін құруға мүмкіндік береді. Пайдаланушы кабинеті тегін беріледі және пайдаланушының қандай да бір ақылы сервистерді сатып алуына байланысты емес.

1.14. Әкімші – нақты мекеменің штаттық қызметкері болып табылатын, Пайдаланушы кабинетін әкімшілендіру және Ақпаратты енгізу (редакциялау) бойынша айрықша құқықтарға ие жеке тұлға.

1.15. Мекеме – ұйымдық-құқықтық нысанына қарамастан, өзінің басты мақсаты білім беру қызметі бар Қазақстан Республикасындағы білім беру ұйымы, сондай-ақ білім беру саласындағы басқару функцияларын жүзеге асыратын жергілікті атқарушы органдар. Осы Келісімнің мақсаттары үшін мекемелерге:

 • "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрлігі" ММ»
 • білім беру саласындағы басқаруды жүзеге асыратын облыстың жергілікті атқарушы органдары;
 • білім беру саласындағы басқаруды жүзеге асыратын Республикалық маңызы бар қаланың және астананың жергілікті атқарушы органдары;
 • білім беру саласындағы басқаруды жүзеге асыратын аудандардың және облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары;
 • егер көрсетілген органдарға Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен білім беру саласындағы мәселелерді шешу жөніндегі міндеттер (өкілеттіктер) жүктелген жағдайда, мемлекеттік биліктің өзге органдары және жергілікті өзін-өзі басқару органдары;
 • Қазақстан Республикасындағы білім беру ұйымдары.

1.16. Ақпарат – Жүйеге мекеме Қызметкерлері енгізетін мәліметтер, оның ішінде, статистиканың және/немесе есептіліктің бекітілген нысандары бойынша, білім беру процесін қолдау мен сүйемелдеудің электрондық құралдарының толыққанды жұмыс істеуі және нақты мекеменің ақпараттық-білім беру кеңістігін құру үшін қажетті мәліметтер.

1.17. Келісім – Әкімшілік тарапынан Жүйеге рұқсат берудің барлық қажетті және маңызды шарттарын, Пайдаланушының Жүйені пайдалану шарттарын, Пайдаланушының жүйенің негізгі Сервистерін алу мүмкіндіктері мен шарттарын (1-Қосымшаға сәйкес), Пайдаланушының Жүйені және негізгі Сервистерді пайдалануды шектеу , тоқтату және тоқтату шарттарын, тараптардың жауапкершілігін, Жүйені пайдалануға байланысты Тараптардың өзге де қатынастарын қамтитын осы Пайдаланушы Келісімінің және оған қосымшалардың мәтіні. Осы Келісімнің шарттарын сақтау Жүйені Пайдаланушының пайдалануы үшін, сондай-ақ Пайдаланушының Жүйенің негізгі Сервистерін алуы үшін қажетті шарт болып табылады.

1.18. Пайдаланушыларды консультациялық және техникалық қолдау қызметі – Жүйемен жұмыс істеу ерекшеліктері бойынша нақты мекемеден Жүйенің Пайдаланушыларына кеңес беру, сондай-ақ олар туындаған жағдайда Жүйенің жұмысындағы қателіктерді жедел жою бойынша қызмет көрсететін Жүйе Әкімшілігінің қызметі.

2-бөлім. Жалпы ережелер

2.1. Осы Пайдаланушылық келісім Жүйені пайдалану мақсатына қарамастан Жүйенің барлық Пайдаланушыларына қолданылады және Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 395-бабына сәйкес жария офертаны білдіреді. Пайдаланушы келісімінің әрекеті Жүйеге кірген, парақша құру, пайдаланушы аты мен уақытша құпиясөзді енгізген сәттен бастап және пайдаланушының аты (пайдаланушы аты) мен құпиясөздің көмегімен Жүйеге Пайдаланушының одан әрі қол жеткізуі кезінде пайдаланушыларға қолданылады. "Тіркелу" батырмасын басу, сондай-ақ Жүйені Пайдалануды бастау Пайдаланушының Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 396-бабына сәйкес осы Пайдаланушы Келісімімен (оферта акцепті) толық және сөзсіз келісімін білдіреді. Пайдаланушы Келісімімен келіспеген жағдайда Пайдаланушы Жүйені пайдалануды бастамауға және /немесе Жүйе қызметтерін қарауды немесе пайдалануды тоқтатуға, сондай-ақ Жүйеде орналастырылған кез келген материалдарды жоюға міндеттенеді.

2.2. Пайдаланушы Келісімнің қолданыстағы редакциясы URL мекен-жайы бойынша орналасқан http://kundelik.kz/agreements/terms. Әкімшілік алдын ала немесе кейінгі ескертусіз кез келген уақытта осы пайдаланушылық Келісімді өзгерту немесе толықтыру құқығын өзіне қалдырады. Пайдаланушы Келісімнің өзгерістерін өзі қадағалайды және қолданыстағы пайдаланушы Келісімінің редакциясымен танысады. Осы Келісімге өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізілгеннен кейін Пайдаланушы Жүйені пайдалануды жалғастыру Пайдаланушының осындай өзгерістермен және/немесе толықтырулармен қабылдануын және келісуін білдіреді.

2.3. Пайдаланушыға ақылы сервистерді, атап айтқанда Пайдаланушының сұрау салуы бойынша ақылы негізде Әкімшілік ұсынатын Жүйенің арнайы қосымша мүмкіндіктерін беру ақылы сервистерді ұсыну тәртібі туралы жеке Келісіммен және/немесе жеке ақылы сервисті ұсынуға арналған жеке Келісімдермен реттеледі. Ақылы сервистер пайдаланушының Жүйеге қатысуының/жұмысының қажетті шарты болып табылмайды және Пайдаланушының қалауы бойынша ұсынылады. Ақылы сервистерді пайдалану-Пайдаланушының дербес таңдауы мен шешімі.

3-бөлім. Жүйеге кіру ережесі

3.1. Пайдаланушы мекеме қызметкерлерінен, атап айтқанда Әкімшіден алынған уақытша жеке пайдаланушы аты және уақытша құпиясөз бойынша Жүйеде Парақшаны тіркеуді жүзеге асырады.

3.2. Тіркеу кезінде Пайдаланушы өз деректерінің: тегін, атын және әкесінің атын, туған күнін, жынысын тексеруге міндетті. Деректер бөлігі қате болған немесе сәйкес келмеген жағдайда Пайдаланушы тіркеу аяқталғаннан кейін Әкімшіге және/немесе электрондық пошта мекен-жайы бойынша пайдаланушыларды консультациялық және техникалық қолдау қызметіне жүгінуі тиіс: team@kundelik.kz. Кез келген басқа дербес ақпарат пен деректерді Пайдаланушы Жүйенің Сервистерін пайдалану кезінде тек қана өз қалауы бойынша ұсынады.

3.3. Тіркеу кезінде Пайдаланушы өзіне берілген пайдаланушының уақытша пайдаланушы Атын (пайдаланушы аты) және уақытша Құпиясөзін дербес енгізеді. Тіркеу кезеңінде Пайдаланушы уақытша құпия сөзді тұрақты түрде өзгертеді. Уақытша құпия сөзді жоғалтқан жағдайда Пайдаланушы құпия сөзді қалпына келтіру үшін Жүйеде көзделген қажетті процедурадан өте алады, Әкімшіге немесе пайдаланушыларды консультациялық және техникалық қолдау қызметіне жүгіне алады.

3.4. Жүйеге қосылу Ғаламтор желісі арқылы Пайдаланушының Жүйенің клиенттік бөлігіне (Web-интерфейс) авторизацияланған кіру жолымен жүзеге асырылады. Жүйенің мобильді қосымшасы арқылы жүйеге қосылу жеке келісіммен реттеледі. Пайдаланушы оның пайдаланушы аты (пайдаланушы аты) мен Құпиясөздің қауіпсіздігі үшін, атап айтқанда үшінші тұлғаларда оларға қол жетімділіктің болмауы үшін толық жауап береді. Жүйеде Пайдаланушының Парақшасын пайдалана отырып жасалған барлық әрекеттер Пайдаланушының жеке өзі жасаған деп есептеледі.

3.5. Пайдаланушы жүйені осы Пайдаланушы келісіміне сәйкес коммерциялық емес мақсаттарда ғана пайдалануға міндеттенеді.

3.6. Әкімші пайдаланушының кіруін тоқтатуы мүмкін. Жүйеге кіруді тоқтату рәсімі Пайдаланушыда нақты мекемеде Пайдаланушының кабинетке кіру құқықтарын ғана жоюды білдіреді. Пайдаланушының Жүйеге кіруін тоқтату келесі жағдайларда мүмкін:

 • Пекемеде Пайдаланушының Оқу мерзімінің аяқталуы;
 • Пайдаланушыны Мекемеден шығару;
 • Пайдаланушыны басқа Мекемеге ауыстыру;
 • Пайдаланушы ата-анасы және / немесе заңды өкілі болып табылатын білім алушының оқу мерзімінің аяқталуы/басқа Мекемеге ауыстыру;
 • Мекеме қызметкерлерінің еңбек қатынастарын тоқтату/өзгерту;
 • Мекеме қызметкерлерінің мемлекеттік қызмет өткеру шарттарын тоқтату/өзгерту.

3.7. Пайдаланушының Парақшасын Жүйеден жоюды Әкімші Пайдаланушының өзі жүгінген кезде және/немесе Келісімде көзделген жою үшін негіздер болған кезде жүргізеді.

3.8. Барлық шағымдар, сұрау салулар, сұрақтар, кез келген өзге хат-хабарлар әкімшілікке электрондық пошта мекен-жайы бойынша жіберілуі тиіс: team@kundelik.kz.

4-бөлім. Әкімшілік пен Пайдаланушының өзара іс-қимыл ережесі

4.1. Әкімшілік Пайдаланушыларға Ғаламтор желісі арқылы Жүйенің сервистеріне, оның ішінде электрондық қолдау құралдарына және техникалық қызмет көрсетуге үзілістерді жүзеге асырумен қажетті қауіпсіздік деңгейін қамтамасыз ете отырып, ақпаратты енгізу және қарау үшін білім беру процесін сүйемелдеу үшін 24 сағаттық қолжетімділікті ұсынуға міндеттенеді. Әкімшілік Пайдаланушының ескертуінсіз/келісімінсіз кез келген сервистерді ұсыну үшін үшінші тұлғаларды тартуға құқылы.

4.2. Әкімшілік Пайдаланушыларға қосымша ақылы сервистерді қоса алғанда, өз бейіні шеңберінде Жүйе сервистерінің кез келген жиынтығын қолдануға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Келісімге қайшы келмейтін кез келген тәсілдермен Жүйенің кез келген материалдарын пайдалануға мүмкіндік беруге міндеттенеді. Пайдаланушының Жүйенің кез келген сервисін (оның ішінде ақша қаражатын енгізген жағдайда ақылы түрде) нақты пайдалануы осы Келісімде және/немесе ақылы сервистерді ұсыну тәртібі туралы Келісімде және/немесе нақты сервисті пайдалану бойынша жеке келісімдерде белгіленген талаптар мен тәртіпте белгілі бір сервисті пайдалануға шарт жасауды және пайдаланушының келісімін білдіреді.

4.3. Әкімшілік Жүйенің уақытша жұмыс істемеуінен туындаған, оның ішінде: жоспарлы немесе жоспардан тыс техникалық және профилактикалық жұмыстар, ғаламтор-провайдерлердің, компьютерлік желілердің, серверлер мен құралдардың техникалық іркілістері, сондай-ақ үшінші тұлғалардың қасақана/ойдан тыс (оның ішінде абайсызда), Пайдаланушының өзінің іс-әрекеттері және/немесе форс-мажорлық жағдайлар нәтижесінде пайда болған Пайдаланушылардың тікелей немесе жанама қаржылық немесе өзге де шығындары жағдайында жауапты болмайды. Бұл ретте әкімшілік Жүйенің жұмысқа қабілеттілігін қысқа мерзімде қалпына келтіру жөнінде өзіне міндеттеме алады.

4.4. Әкімшілік ешбір жағдайда, егер мұндай бұзушылық Жүйені Пайдаланушылар орындаған Жүйеде ақпаратты, материалдарды немесе бейнелерді жасаумен, жүктеумен, орналастырумен, көшірумен немесе өзгертумен байланысты болса, адамдардың зияткерлік құқықтарын бұзғаны үшін жауапты болмайды.

4.5. Тіркеу кезінде Пайдаланушы жүйеге кіру үшін (пайдаланушы аты және уақытша құпиясөз) ақпарат алады және оның сақталуына, оның ішінде өзінің пайдаланушы аты мен құпиясөзінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін барлық шаралардың сақталуына, сондай-ақ Пайдаланушы өзгерткен пайдаланушы аты және/немесе құпиясөзді қоса алғанда, Пайдаланушының пайдаланушы аты мен құпиясөзін пайдалана отырып жасалған барлық кейінгі іс-қимылдарға жауапкершілікті өзіне қабылдайды.

4.6. Әкімшілік Келісімнің ережелерін орындау үшін, сондай-ақ Сервистерді ұсыну және Пайдаланушыға қызмет көрсету үшін Жүйе арқылы оның жеке деректерін және ата-анасы және/немесе заңды өкілі болып табылатын кәмелетке толмағандардың дербес деректерін жинайды және өңдейді. Дербес деректерді өңдеу принциптерін, тәртібі мен шарттарын әкімшілік Құпиялылық саясатында айқындайды.

4.7. Келісім бойынша міндеттемелерді орындау мақсатында Пайдаланушының келісімі деп осы Пайдаланушының өз еркінің көрінуін, оның ішінде конклюденттік әрекеттерді, соның ішінде "Тіркелу" батырмасын басуды қоса алғанда, бірақ шектелмей, сондай-ақ 2 т.сәйкес өзге де әрекеттерді жүзеге асыруды анықтауға мүмкіндік беретін әрекеттерді жасауы түсініледі.

4.8. Пайдаланушы Жүйеде тіркеле отырып, 4.7-тармақта көрсетілген конклюденттік әрекеттерді жасай отырып, деректерді Жүйеде орналастыра отырып, Әкімшілік және/немесе үшінші тұлғаның дербес деректерді өңдеуіне өзінің келісімін білдіреді, оған Әкімшілікпен көрсетілген дербес деректерді тек қана Пайдаланушы келісімінің 4.11-тармағында көрсетілген мақсаттарда өңдеу тапсырылған.

4.9. Әрекетке қабілетсіз Пайдаланушыны Жүйеде тіркеуді оның ата-анасы және/немесе заңды өкілі жүзеге асырады, ол Жүйеде әрекетке қабілетсіз Пайдаланушының дербес деректерін өңдеуге, сондай-ақ Парақшада орналастырылған оның дербес деректері жалпыға қол жетімді болып саналады.

4.10. Әрекет қабілеттілігі шектеулі Пайдаланушы Жүйеде тіркеле отырып, 4.7-тармақта көрсетілген конклюденттік әрекеттерді жасай отырып, мәліметтерді Жүйеде орналастыра отырып, Әкімшілік және/немесе үшінші тұлғаның дербес деректерді өңдеуге келісімін білдіреді, Әкімшілік аталған дербес деректерді тек осы тармақта көрсетілген мақсаттарда ғана тапсырған. 4.11-тармақта көрсетілген Пайдаланушы келісімі, Парақшада дербес деректерді көрсетуге, сондай-ақ Парақшада көрсетілетін дербес деректердің жалпыға қол жетімді болып саналатынына Әкімшілікке өзінің заңды өкілінің Жүйеде оның дербес деректерін өңдеуге алдын ала алған жазбаша келісімі бар екеніне, сондай-ақ Парақшада орналастырылған оның дербес деректері жалпыға қол жетімді болып саналатынына кепілдік береді.

4.11. Ата-анасы және/немесе заңды өкілі болып табылатын Пайдаланушы мен кәмелетке толмаған Пайдаланушылардың дербес деректерін өңдеудің мақсаты соңғы Әкімшілік және/немесе үшінші тұлғалардың қызмет көрсетуі, Жүйе сервистерін пайдалану мүмкіндігін беру, жарнамалық кампаниялар жүргізу, таргеттелген жарнама беру, статистикалық зерттеулер жүргізу және алынған статистикалық деректерге талдау жүргізу, Келісімде және Жүйенің тиісті бөлімдерінде сипатталған өзге де әрекеттерді жүзеге асыру болып табылады.

4.12. Пайдаланушының жеке деректерін өңдеуді Әкімшілік Парақшаға деректерін енгізген сәттен бастап және Пайдаланушы Парақшасын жойған сәттен бастап үш ай ішінде жүзеге асырады.

4.13. Пайдаланушы Әкімшілік дербес деректерді өңдеу процесінде дербес деректермен мынадай әрекеттерді жүзеге асыруға құқылы: Келісімді орындау және Жүйенің сервистерін ұсыну мақсатында жинау, жүйелеу, жинақтау, сақтау, пайдалану, жою және өзге де қажетті іс-әрекеттерді жүзеге асыруға келіседі.

4.14. Пайдаланушы Әкімшілік статистиканы жинау және талдау мақсатында алдын ала иесіздендірілген дербес деректерді үшінші тұлғаларға беруге құқылы екендігіне келіседі.

4.15. Әкімшілік үшінші тұлғаларға, оның ішінде Баспагерлер мен жарнама желілеріне Жүйеде жарнама көрсетуге рұқсат беруге құқылы. Көрсетілген үшінші тұлғалардың кейбіреулері көрсетілген компьютерді онлайн жарнама Пайдаланушыға жіберген сайын анықтау үшін Пайдаланушы компьютерінде куки-файлдарды орналастыра алады. Бұл оларға Пайдаланушы жарнамаларды қайда көргенін түсінуге және Пайдаланушы үшін қызықты деп санайтын жарнаманы көрсетуге мүмкіндік береді. Пайдаланушының жеке деректерін аталған үшінші тұлғаларға беру бұл ретте жүзеге асырылмайды. Егер Пайдаланушы көрсетілген ақпараттың үшінші тарап үшін қол жетімді болуын қаламаса, ол Жүйеге кіру құрылғысындағы параметрлерді өзгерту арқылы деректерді жинауға тыйым салуға құқылы.

4.16. Пайдаланушы тіркеу кезінде көрсеткен байланыс деректері (электрондық пошта, телефон нөмірі және т.б. туралы деректерді қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей) жүйеге енгізілген және расталған сәттен бастап Жүйе туралы жаңалықтарды тарату жүйесіне автоматты түрде енгізілуіне келіседі. Пайдаланушы кез келген уақытта Жеке кабинетте жүйе туралы жаңалықтарды алу баптауларын өзгертуге құқылы.

4.17. Пайдаланушыға ауызша, жазбаша немесе өзге тәсілмен басқа тұлғаларға Пайдаланушының атын (пайдаланушы аты), құпиясөзді және Жүйеге қол жеткізудің басқа да деректемелерін хабарлауға тыйым салынады. Пайдаланушы пайдаланушыларға кеңес беру және техникалық қолдау көрсету қызметіне құпиясөздің жоғалғаны, ымыраласуы, рұқсатсыз өзгеруі және құпиясөздердің әрекет ету мерзімдерінің рұқсатсыз өзгеруі туралы уақтылы хабарлауға міндеттенеді. Пайдаланушы оның келісімінсіз және келісімінсіз Пайдаланушының пайдаланушы аты мен құпиясөзін пайдалана отырып жасалған Жүйеге кіруіне байланысты қауіпсіздіктің кез келген бұзылуы туралы Әкімшілікке дереу хабарлауға міндеттілікпен келіседі. Әкімшілік Пайдаланушының пайдаланушы аты мен құпиясөзінің көмегімен үшінші тұлғалардың Жүйеге авторландырылған қол жеткізуі нәтижесінде болған деректердің жоғалуы немесе бүлінуі қауіпсіздік бұзылуының қандай да бір салдары үшін жауапкершілік алмайды. Пайдаланушы құпиясөзді 3 айда кемінде бір рет өзгертуге міндеттенеді. Құпиясөзді ауыстырған кезде Жүйе Пайдаланушысының соңғы бес құпиясөзін қайта пайдалануға жол берілмейді.

4.18. Әкімшілік Құпиясөзді қалпына келтіру бойынша автоматтандырылған құралдарды ұсынады. Бұл ретте Әкімшілік осы қаражатты пайдалануды шектеу, сондай-ақ олардың жұмысын уақытша немесе толық тоқтату құқығын өзінде сақтайды. Әкімшілік Пайдаланушының кінәсінен Жүйеге қол жеткізу үшін ақпараттың жоғалуына, сондай-ақ осының нәтижесінде туындауы мүмкін кез келген зардаптарға жауапты болмайды.

4.19. Пайдаланушы осы Келісімнің 5 және 6-бөлімдерін бұзған Пайдаланушыларға қатысты Әкімшілік шаралар қолдану құқығымен келіседі.

4.20. Пайдаланушы осы Келісімнің 5 және 6-бөлімдерін сақтауға міндеттенеді. Пайдаланушы Әкімшіліктің өз қалауы бойынша және арнайы ескертусіз немесе ескертусіз осы Келісімнің 5 және 6-бөлімдерінің талаптарын бұзу себебінен Пайдаланушының Жүйеге кіруін шектеуге құқығы бар екендігіне келіседі.

5-бөлім. Зияткерлік меншік туралы заңнамамен қорғалатын ақпаратты орналастыру ережесі

5.1. Жүйеде ұсынылған Барлық материалдар, бейнелерді, бағдарламалық кодты, логотиптерді, кестелерді, дыбыстарды қоса алғанда, авторлық құқық немесе сабақтас құқықтар объектілері болып табылады және Қазақстан Республикасының зияткерлік меншік саласындағы заңнамасына сәйкес қорғалған.

5.2. Жүйені пайдалану кезінде үшінші тұлғалардың айрықша құқықтарын, соның ішінде авторлық және сабақтас құқықтарды, сондай-ақ өнертабысқа, пайдалы модельге, өнеркәсіптік үлгіге немесе тауар белгісіне және т. б. айрықша құқықтарды бұзатын ақпаратты, деректерді немесе суреттерді жүктеуге, пайдаланушылар арасында беруге, өзгертуге немесе орналастыруға тыйым салынады.

5.3. Пайдаланушы зияткерлік қызмет нәтижелеріне құқықтарды және үшінші тұлғалардың жекелендіру құралдарын, атап айтқанда Авторлық және олармен сабақтас құқықтарды, сондай-ақ өнертабысқа, пайдалы модельге, өнеркәсіптік үлгіге немесе тауар таңбасына және т. б. айрықша құқықтарды бұзған жағдайда жауапты болады.

5.4. Жүйенің бөлімдерінде Пайдаланушы Қолданыстағы заңнаманы және/немесе үшінші тұлғалардың құқықтарын бұзбайтын түсініктемелерді (парақшалардың бейнесін, пікірлердің мәтінін және қоса берілетін фотосуреттерді қоса алғанда) ғана жариялауға құқылы. Көрсетілген объектілерді жариялай отырып Пайдаланушы Әкімшілікке оларды аумақ пен мерзім бойынша шектеусіз қайта шығару, тарату, аудару, көпшілік алдында орындау, көпшілік алдында көрсету, эфирге және кабель арқылы хабарлау, жалпы жұрттың назарына жеткізу жолымен пайдалану құқығын береді.

5.5. Әкімшілік Пайдаланушы орналастырған, үшінші тұлғалардың зияткерлік және/немесе айрықша құқықтарын бұзатын кез келген ақпаратты, оның ішінде авторлық және олармен сабақтас құқықтарды және т.б. құқық иеленушінің талабы бойынша не онсыз, бұғаттау құқығын өзіне қалдырады.

6-бөлім. Тыйым салынған Жүйені пайдалану

Пайдаланушыға тыйым салынады:

6.1. Террористік қызметті насихаттайтын немесе ұлтаралық, нәсілдік немесе діни алауыздықты қоздыратын, сондай-ақ зорлық-зомбылықты немесе өлімді бейнелейтін немесе насихаттайтын, порнографияның кез келген нысандарын қоса алғанда, кәмелетке толмаған адамдарға зиян келтірудің сипаттамасы немесе бейнесі бар, Жүйенің бағдарламалық құралдары және/немесе мәтіндерді, бағдарламаларды, бейнелерді немесе материалдарды жариялаудың кез келген басқа тәсілі арқылы жүктеу, орналастыру, беру.

6.2. Жүйенің бағдарламалық құралдары немесе құмар ойындарды, қаруды немесе есірткіні заңсыз сатуды, сондай-ақ тыйым салынған жарнама мен т. б. қоса алғанда, заңсыз әрекеттерге итермелейтін кез келген нысанда әдепсіз материалдар мен ақпаратты қамтитын мәтіндерді, бағдарламаларды, бейнелерді немесе материалдарды жариялаудың кез келген басқа тәсілі арқылы жүктеу, орналастыру, беру.

6.3. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қудаланатын қылмыстық немесе қирату әрекеттерін жасауға немесе жасауға жол беруге міндетті.

6.4. Алаяқтық схемалардың, желілік маркетинг схемаларының (MLM), ғаламтор желісіндегі кіріс жүйелерінің сипаттамасын жүктеу, сақтау, пайдалану немесе беру.

6.5. Басқа адам немесе ұйымның және/немесе қоғамдастықтың өкілі үшін өзін беруге, сондай-ақ басқа Пайдаланушыларды жаңылыстыруға жол берілмейді.

6.6. Басқа Пайдаланушылардың деректерін қолмен немесе автоматтандырылған режимде жүйеден тыс жинау және сақтау.

6.7. Кез келген тәсілмен Жүйенің жұмысына, оның ішінде компьютерлік ақпаратты рұқсатсыз жоюға, бұғаттауға, түрлендіруге, көшіруге немесе компьютерлік ақпаратты қорғау құралдарын бейтараптандыруға арналған, сондай-ақ кез келген компьютерлік немесе телекоммуникациялық жабдықтың немесе бағдарламалардың (компьютерлік вирустар) функционалдығын бұзуға, жоюға не шектеуге арналған компьютерлік бағдарламаларды не өзге де компьютерлік ақпаратты жасау, тарату немесе пайдалану жолымен, рұқсатсыз қол жеткізуді жүзеге асыру үшін кедергі жасауға;, сондай-ақ коммерциялық бағдарламалық өнімдерге сериялық нөмірлер және оларды генерациялауға арналған бағдарламалар, пайдаланушы аттар, құпиясөздер және Жүйенің ақылы Сервистеріне рұқсатсыз қол жеткізуді алуға, сондай-ақ жоғарыда көрсетілген ақпаратқа сілтемелерді орналастыруға арналған өзге де құралдар.

6.8. Жүйені пайдалана отырып, Пайдаланушы Жүйенің ақпараттық қауіпсіздігін бұзбауға міндеттенеді, атап айтқанда келесі әрекеттерді жасамауға міндеттенеді:

 • Жүйенің қауіпсіздік жүйесінің осалдығын тексеруге әрекет жасамау, Жүйені тіркеу және авторизациялау рәсімдерін бұзу;
 • компьютерлік вирустардың таралуын, деректердің бүлінуін, қайталанатын ақпаратты тұрақты таратуды, бір мезгілде Жүйенің серверін әдейі істен шығару мақсатында Электрондық поштаның және/немесе жүйеге сұраныстардың көп санын жіберуді және Жүйені қалыпты мақсатты пайдалану шеңберінен шығатын және оның жұмысында қасақана немесе абайсызда іркіліске әкеп соғуы мүмкін сол сияқты әрекеттерді қамтитын Жүйені басқа Пайдаланушылардың пайдалануында кедергі жасау әрекеттерін жүзеге асырмауға;
 • Әкімшілік рұқсатынсыз өз келісімін бермеген материалдарды, "спам", кез келген хаттарды және жарнамаларды Жүйе Пайдаланушыларына жібермеу;
 • кез келген электрондық хатта немесе Жүйеде орналастырылған материалда TCP/IP пакетінің кез келген тақырыбын немесе тақырыптың кез келген бөлігін имитациялауды және/немесе қолдан жасауды жүзеге асырмау;
 • Жүйеге енгізілген іздеу машинасы мен дәстүрлі және жалпыға қол жетімді браузерлерден (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome және т. б.) басқа кез келген бағдарламалық жасақтаманы немесе Жүйедегі навигация немесе іздеу рәсімдерін пайдаланбауға немесе пайдалануға тырыспауға;
 • Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынған өзге де әрекеттер.

7-бөлім. Модерация

7.1. Әкімшілік жүйеде Пайдаланушылар орналастырған барлық материалдарды модерациялауды жүргізу, яғни осы материалдардың мазмұны мен сапасын бақылау, қажет болған жағдайда өз қалауы бойынша, ескертусіз және себептерін түсіндірмей, Жүйені модерациялау туралы Ережеге сәйкес оларды алып тастау немесе орнын ауыстыру құқығын сақтайды. Әкімшілік модерация рәсімі шеңберінде жасалған әрекеттердің қандай да бір салдары үшін жауапкершілік алмайды.

8-бөлім. Қорытынды ережелер

8.1. Әкімшілік мекеменің алдын ала ескертуінсіз осы Келісімнің 5 және 6-бөлімдерін бұзған Пайдаланушыға қатысты дереу шаралар қабылдау құқығын өзіне қалдырады. Бұдан басқа, Пайдаланушы осы Келісімді бұзған жағдайда Әкімшілік құқық қорғау органдарының өкілдеріне осы Пайдаланушылық келісімді, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзған Пайдаланушы туралы ақпаратты жинауға және беруге белсенді түрде жәрдемдесуге міндеттенеді.

8.2. Материалдардың сипатына немесе Жүйенің жекелеген Сервистерінің ерекшелігіне байланысты Әкімшілік осындай материалдар мен Сервистерге тіркелу және қол жеткізу үшін арнайы шарттарды, оның ішінде жасы мен т. б. бойынша шектеулерді енгізе алады.

8.3. Жүйеде тіркеле отырып, Пайдаланушы Келісімнің барлық ережелерімен өзінің сөзсіз келісімін, сондай-ақ тіркеу нысандарында көрсетілген және сәтті тіркеуге қажетті барлық шарттарға сәйкестігін растайды.

8.4. Тіркеу кезінде Пайдаланушы Жүйеге кіру үшін (пайдаланушы аты және уақытша құпиясөз) ақпарат алады және оның сақталуына, оның ішінде Пайдаланушының өз аты (пайдаланушы аты) мен құпиясөзінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін барлық шаралардың сақталуына, сондай-ақ Пайдаланушының аты (пайдаланушы аты) мен құпиясөзін пайдалана отырып жасалған барлық іс-әрекеттер үшін барлық жауапкершілікті өзіне қабылдайды.

8.5. Пайдаланушы оның келісімінсіз және келісімінсіз Пайдаланушының пайдаланушы аты мен құпиясөзін пайдалана отырып жасалған Жүйеге кіруге байланысты кез келген қауіпсіздік бұзылғандығы туралы Әкімшілікке дереу хабарлауға міндеттілікпен келіседі. Әкімшілік Пайдаланушының пайдаланушы аты мен құпиясөзінің көмегімен үшінші тұлғалардың Жүйеге авторландырылған қол жеткізуі нәтижесінде болған деректердің жоғалуы немесе бүлінуі қауіпсіздік бұзылуының қандай да бір салдары үшін жауапкершілік алмайды.

8.6. Әкімшілік пен Пайдаланушылар арасындағы даулар келіссөздер жолымен, ал мұндай реттеу мүмкін болмаған жағдайда Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Әкімшіліктің орналасқан жері бойынша сот тәртібімен шешіледі.

8.7. Осы Келісім бойынша тараптардың қатынастары Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.